.

Zkušební řády

Národní zkušební řád

1. ZKOUŠKY ZÁKLADNÍHO MINIMA MALÝCH PLEMEN ZMMP
Článek 66. Kritéria pro zkoušku ZMMP

1. Stáří psa nejméně 12 měsíců.
2. Účast na zkoušce nepodmiňuje splnění jiného druhu nebo stupně zkoušky.
3. Povelovou techniku uvádí zkušební řád u každého cviku zkratkou Z = povel zvukový, P = povel posunkový. Pokud zkušební řád uvádí obě zkratky, může psovod použít jeden povel nebo oba současně. Oslovení psa jménem je možné vždy před zvukovým povelem.

Článek 67. Náplň zkoušky ZMMP, dosažitelné body

1. S t o p a:
podle ZM 50 (35)

2. P o s l u š n o s t:
podle ZM 50 (35)

3. S p e c i á l n í c v i k y:
a) rozlišování předmětů psovoda
- první úspěšný pokus ZP 10
- druhý úspěšný pokus ZP 10
b) vyhledání ztraceného předmětu psovoda ZP 10
c) vyhledání předmětů psovoda 3 předměty (po 5 bodech) ZP 15 50 (35)
- ovladatelnost psa ZP 5

4. Celkem (stopa, poslušnost, spec. cviky) 150 (105)

Článek 68. Připomínky k provádění zkoušky ZMMP

1. Rozlišování
Povel „PŘINES“. Cvik se provádí ihned po skončení stopy. Velikost předmětů je u všech stupňů zkoušek max. 100 cm2. Předměty musí být z materiálu, který dobře pohlcuje pach (hadr, filc, molitan apod.). Předměty psovoda a pomocníka se nesmí od sebe výrazně odlišovat. Terén na rozlišování musí být přehledný, aby pes nemusel předměty hledat.
Cvik se provádí tak,že ve dvou řadách vzdálených od sebe 10 kroků (jedna řada je kolmá vzhledem k místu vyslání a druhá řada je souběžná s místem vyslání - řady tvoří písmeno „T“) jsou položeny dvě skupiny předmětů.
Psovod vysílá psa ze středu, tj. ze vzdálenosti 5 kroků od každé skupiny předmětů. Před vysláním musí dát psovod psu navětřit pach z kontrolních předmětů v igelitovém sáčku. Toto provádí i když se jedná o rozlišení vlastního předmětu. Předměty jsou položeny v řadě ve vzdálenosti asi 50 cm od sebe. Provádí se dva pokusy . Při druhém pokusu se mění pořadí položení předmětu pomocníka a nebo psovoda. Pořadí předmětů určí rozhodčí. Předmět, který vzal pes do mordy nesmí být použit na další psy ani jako kontrolní předmět. Při pokládání předmětů je třeba, aby pomocník i psovod šli na určené místo a zpět tak, aby prostor mezi psem a předměty zůstal nepošlapaný. Provádí se rozlišení předmětu psovoda od dvou cizích předmětů stejného pachu (jednoho pomocníka). Psovod odloží psa do úkrytu a podle pokynů rozhodčího odejde položit svoje předměty. Pomocník se zdržuje na místě určeném rozhodčím.

2. Vyhledání předmětů
Povel „HLEDEJ-APORT“ a ukázání pravou rukou směrem k předmětu. Čas je 5 minut. Vyhledání předmětů se provádí v prostoru 20x30 kroků. V polovině vzdálenosti 20 kroků je vedena osa postupu na které se pohybuje psovod se psem. Na pokyn rozhodčího se zastaví, přidrží psa za obojek a odhodí předmět do vzdálenosti 10kroků.
Na pokyn rozhodčího (asi po 5 sekundách) vysílá psa pro předmět.Pes musí předmět v co nejkratší době najít a nejkratší cestou přinést k psovodovi. Při odevzdání předmětu nemusí pes sedět. Terén pro vyhledání musí být takový, aby předměty nebyly vidět z dálky ( aby byl pes nucen předmět hledat ). Velikost předmětu je max.100 cm2, jeden z předmětů musí být dřevo a neměly by se svou barvou výrazně odlišovat od terénu. Jako předmětu nelze použít hračky nebo součásti výstroje psa. Další předměty odhazuje vždy po 10 krocích a to střídavě na levou a pravou stranu.

3. Vyhledání ztraceného předmětu
Povel „HLEDEJ – APORT“. Psovod se psem vyjde určeným směrem. Na pokyn rozhodčího upustí předmět tak,aby to pes neviděl. Na pokyn rozhodčího se zastaví. Na další pokyn rozhodčího dá psovod načichat pach kontrolních předmětů z igelitového sáčku a vyšle psa k najití a přinesení ztraceného předmětu. Pes musí doběhnout k předmětu, tento uchopit a nejkratší cestou se rychle vrátit ke psovodovi. Zde provede odevzdání předmětu psovodovi.
Cvik se provádí na vzdálenost 30 kroků, čas na přinesení předmětu je 1 minuta.Terén pro vyhledání ztraceného předmětu musí být nepošlapán. Pes se vysílá pro předmět ihned po ujití dané vzdálenosti. Velikost předmětu max.100 cm2, nesmí to být hračka nebo výstroj psa, barvou se nesmí výrazně odlišovat od terénu. Při předání předmětu pes nemusí předsedat, ale předmět musí držet.

 

2. ODDÍL I. ZKOUŠKY VŠESTRANNÉHO VÝCVIKU
A. ZKOUŠKA ZÁKLADNÍHO MINIMA (ZM)
Článek 42. Kritéria pro zkoušku ZM

1. Stáří psa nejméně 12 měsíců.
2. Účast na zkoušce nepodmiňuje splnění jiného druhu nebo stupně zkoušky.
3. Povelovou techniku uvádí zkušební řád u každého cviku zkratkou Z = povel zvukový, P = povel posunkový. Pokud zkušební řád uvádí obě zkratky, může psovod použít jeden povel nebo oba současně. Oslovení psa jménem je možné vždy před zvukovým povelem.

Článek 43. Náplň zkoušky ZM, dosažitelné body

1. S t o p a :
Stopa vlastní, nejméně 150 kroků dlouhá, min.15 minut stará, jednou lomená v pravém úhlu, předmět zakončující stopu.
Časový limit pro vypracování stopy je 5 minut. Z 50 (35)

2. P o s l u š n o s t :
a) přivolání psa (libovolný ze dvou způsobů) ZP 10
b) ovladatelnost psa na vodítku (střelba) ZP 10
c) sedni-lehni-vstaň (na vodítku u nohy) ZP 10
d) aport volný (předmět psovoda) ZP 10
e) odložení psa (vzdálenost 15 kroků) ZP 10 50 (35)

3. O b r a n a :
a) průzkum terénu (30x40 kroků, dvě zástěny) ZP 10
b) označení pomocníka 10
c) ochrana psovoda ZP 10
d) zadržení pomocníka (hladké, 25 kroků) ZP 10
e) odolnost psa (náznak úderů) 10 50 (35)

4. Celkem (stopa, poslušnost, obrana) 150 (105)

Článek 44. Připomínky k provádění zkoušky ZM
1. Pokud se v tomto článku neuvádí jinak, platí pro provádění cviků pokyny z druhé části "Metodika provádění cviků".
2. Libovolným způsobem provedeným přivoláním se rozumí způsob přivolání psa, který ve všech způsobech popisuje druhá část tohoto řádu.
3. Průzkum se provádí v přírodním terénu 30 x 40 kroků nebo na zástěny (3 + 3) na stadionu (hřišti) 80 x 100 kroků. Psovod prochází s upoutaným psem až na úroveň pátého úkrytu.
4. Jakmile pes pomocníka při průzkumu terénu spatří nebo jej navětří, psovod zůstává klidně stát a může psa povely vybízet k označení pomocníka.
5. Po označení pomocníka psovod psa přidrží za obojek a vyzve pomocníka aby vystoupil. Ze vzdálenosti asi 5 kroků pomocník psa vydráždí a na pokyn rozhodčího podnikne na psovoda útok. V okamžiku útoku pomocníka psovod vypouští psa.
6. Na útok pomocníka odpovídá pes provedením zákroku.
7. Když pes provede zákrok, pomocník se psem ještě krátkou dobu bojuje a přitom naznačuje údery .
8. Na pokyn rozhodčího přestává pomocník klást psu odpor a zůstává klidně stát. Psovod odvolá psa, uchopí za obojek a psa drží.
9. Zatím pomocník odbíhá směrem od psovoda a psa. Jakmile se vzdálenost od psovoda se psem prodlouží na 25 kroků, dá rozhodčí pokyn k vypuštění psa.
10. Psovod běží za psem ihned po jeho vypuštění.
11. Po dostižení pomocníka má pes provést zákrok. Na pokyn rozhodčího přestává pomocník klást psu odpor a psovod může dát povel k puštění.
12. Na pokyn rozhodčího odvolá psovod psa, připne jej na vodítko a hlásí rozhodčímu ukončení obrany.
13. Psovod může psa před, v průběhu i po zákrocích povzbuzovat.

3. Mezinárodní zkušební řád
IPO – V
 
dělí se na : oddíl A 100 bodů
 oddíl B 100 bodů
 oddíl C 100 bodů
 celkem 300 bodů
 
Všeobecná část
 
 1. Náplň této zkoušky byla odsouhlasena FCI komisí pro pracovní kynologii 11.3.2006 a byla schválena hlavním výborem FCI dne 25.10.2006.
 2. Je součástí již vydaného mezinárodního zkušebního řádu IPO 1, 2, 3 a IPO-FH. Její splnění není vstupní podmínkou ke splnění jiných zkoušek.
 3. Není-li uvedeno jinak, platí pro její konání zásady a pokyny uvedené ve vydaném mezinárodním zkušebním řádu IPO.
 4. V den konání zkoušky musí pes dosáhnout stáří nejméně 14 měsíců.
 5. Na akcích složených výlučně ze zkoušek IPO – V je maximální počet nastoupených psů 15, které může posoudit 1 rozhodčí
 6. Při začátku zkoušky podrobuje rozhodčí psa prověrce chování k cizí osobě tak, jak je uvedeno ve vydaném mezinárodním zkušebním řádu IPO.
 7. Hodnocení TSB se u zkoušky IPO – V neprovádí.
 


IPO – V  ODDÍL „A“
 
 Vlastní stopa , nejméně 200 kroků dlouhá, 2 úseky, 1 lom (cca.90°), 1 předmět psovoda. Po položení stopy následuje ihned její vypracování, které je limitováno 10 minutami.
 
Uvedení psa na stopu, navětření stopy 10 bodů
Sledování stopy v úsecích ( 30 + 30 ) 60 bodů
Lom 10 bodů
Předmět 20 bodů
Celkem 100 bodů
 
Všeobecná ustanovení :
 
Začátek ( nášlap ) stopy musí být dobře označen štítkem, který je v bezprostřední blízkosti vlevo zastrčen do země.
Psovod ( = kladeč stopy ) ukáže předmět před pokládáním stopy rozhodčímu nebo osobě odpovědné za pokládání stop. Použit může být pouze předmět dobře prosycený pachem psovoda, cca. 15 cm dlouhý; 3 – 5 cm široký; 1 cm silný, který se svou barvou podstatně neliší od okolního terénu. Psovod (= kladeč stopy ) se zdrží krátce na nášlapu, a jde pak normálním krokem v určeném směru. Rovněž lom je kladen normálním krokem. Předmět je položen na konci stopy.
Rozhodčí a doprovodné osoby se nesmí v průběhu práce psa zdržovat v prostoru, ve kterém má dvojice ( psovod a pes ) právo stopu vypracovávat ( např. nesmí psovoda předcházet ).
 
a) Jeden zvukový povel : „Hledej“ nebo „Stopa“
b) Provedení : Psovod si připraví psa pro práci na stopě. Pes může hledat buď volně, nebo na 10 m dlouhé šňůře. Stopovací šňůra 10 m dlouhá může být vedena přes záď psa bočně či mezi předními nebo i zadními končetinami psa. Může být upevněna přímo na obojek psa, který není nastaven na stahování, nebo do místa k tomu určenému na stopovacím postroji. Povoleny jsou hrudní nebo bederní postroje bez přídavných řemenů. Na výzvu se hlásí psovod se svým psem v základním postoji rozhodčímu a oznámí mu, zda pes předmět zvedá nebo označuje. Před stopou, v průběhu uvádění a při celkové práci na stopě je nutno se zdržet jakéhokoliv nátlaku na psa. Na pokyn rozhodčího je pes pomalu a klidně odveden na začátek stopy a je na stopu uveden. Na nášlapu musí pes pach stopy usilovně, klidně a nízkým nosem navětřit. Pak musí dále se zájmem sledovat průběh stopy nízkým nosem a stejnoměrným tempem. Psovod následuje psa na konci stopovací šňůry s odstupem 10 m. Rovněž při volném sledování zachovává odstup 10 m od psa. Drží-li psovod stopovací šňůru v ruce, může být prověšena. Lom musí pes vypracovat s jistotou. Jakmile pes najde předmět, musí jej bez ovlivňování psovodem ihned zvednout nebo přesvědčivě označit. Při zvedání s ním může zůstat stát nebo sedět nebo s ním přijít k psovodovi. Je chybné, pokud pes se zvednutým předmětem dále pokračuje nebo si s ním lehne. Označovat může v leže, vsedě nebo ve stoje. Pokud pes předmět zvednul nebo označil, položí psovod stopovací šňůru, a jde k němu. Zvednutím předmětu ukáže, že byl psem nalezen.
c) Hodnocení: Pokud je stopa vypracována se zájmem, stejnoměrně a přesvědčivě a pes jeví kladný vztah k jejímu vyhledávání, není rychlost postupu kriteriem hodnocení. Ověřování, aniž by pes stopu opouštěl, není chybou. Chybné sledování, vysoký nos, vyprazdňování se psa, ověřování v kroužcích na lomu, dlouhé, váhavé zvedání či označování předmětu, poskytování pomoci, označení nepoloženého předmětu je postihováno ztrátou bodů. Vzdálí-li se psovod od stopy více než na délku stopovací šňůry, je práce psa na stopě ukončena. Opustí-li pes stopu a je psovodem zadržován, je psovod vyzván rozhodčím, aby psa následoval.Není-li této výzvy uposlechnuto, je rozhodčím práce psa na stopě ukončena. Není-li do deseti minut od uvedení psa na nášlap dosaženo konce stopy, je práce psa na stopě rozhodčím rovněž ukončena. Získané body až do ukončení stopy jsou zadány. Hodnocení jednotlivých úseků se provádí známkami a body. Nejeví-li pes o stopu zájem ( delší setrvání psa na stejném místě bez snahy o hledání stopy ), může být stopa ukončena, i když se pes dosud na stopě nachází.
 
 


IPO – V  ODDÍL „B“
 
Cvik 1 :  ovladatelnost na vodítku 20 bodů
Cvik 2 :  ovladatelnost bez vodítka 30 bodů
Cvik 3 :  odložení vleže za pochodu s přivoláním 15 bodů
Cvik 4 : aport volný 10 bodů
Cvik 5 : skok přes překážku ( 80 cm ) 10 bodů
Cvik 6 : odložení dlouhodobé 15 bodů
 
Celkem 100 bodů
 
Všeobecná ustanovení :
 
Pro provádění celého oddílu poslušnosti platí v odpovídající míře všeobecná ustanovení IPO – 1 oddílu „B“, pokud není u jednotlivých cviků uvedeného jinak.
Pro zaujetí základního postoje je povolen zvukový povel k usednutí psa.
 
1. Ovladatelnost na vodítku 20 bodů
a) Po jednom zvukovém povelu : „K noze“
b) Provedení : Psovod se psem na vodítku jde k rozhodčímu , zaujme základní postoj a podá mu hlášení. Ze základního postoje musí pes na zvukový povel „K noze“ psovoda pozorně, radostně a v přímém směru následovat. Musí se vždy nacházet u levého boku psovoda, lopatkou vždy v úrovni kolen psovoda. Vodítko nesmí být napnuto. Na začátku cviku jde psovod se psem bez zastavení 30 kroků přímým směrem, po obratu čelem vzad se provádí v chůzi nejméně po jednom obratu vpravo a vlevo bok. Během prvé chůze psovoda přímým směrem je v časovém odstupu 5 vteřin dvakrát vystřeleno ( ráže 6 mm ) ze vzdálenosti nejméně 15 kroků od psa. Pes se musí k výstřelům zachovat lhostejně. Na pokyn rozhodčího prochází psovod se psem skupinou nejméně 4 pohybujících se osob. Psovod se psem se ve skupině 1 x zastaví. Po opuštění skupiny zaujímá psovod se psem základní postoj a uvolní psa z vodítka.
c) Hodnocení : Předbíhání, vychylování se psa do stran, zpožďování se psa, dodatečné zvukové povely, pomoc tělem, nepozornost, překážení nebo obtěžování psovoda psem je trestáno ztrátovými body.
2. Ovladatelnost bez vodítka 30 bodů
a) Po 1 zvukovém povelu : „K noze“
b) Provedení : Ze základního postoje musí pes na zvukový povel „k noze“ psovoda pozorně, radostně a v přímém směru následovat. Musí se vždy nacházet u levého boku psovoda, lopatkou vždy v úrovni kolen psovoda. Na začátku cviku jde psovod s volným psem bez zastavení 30 kroků přímým směrem, po obratu čelem vzad se provádí v chůzi nejméně po jednom obratu vpravo a vlevo bok. Na konci cviku se psovod zastaví, zaujme základní postoj a psa připoutá na vodítko.
c) Hodnocení : Předbíhání, vychylování se psa do stran, zpožďování se psa, dodatečné zvukové povely, pomoc tělem, nepozornost, překážení nebo obtěžování psovoda psem je trestáno ztrátovými body.
 
3. Odložení vleže za pochodu s přivoláním 15 bodů
a) Po 1 zvukovém povelu : „K noze“; „Lehni“; „Ke mně“; „K noze“
b) Provedení : Psovod uvolní psa z vodítka, a vykročí s ním ze základního postoje v přímém směru. Po deseti až patnácti krocích pes na zvukový povel „Lehni“ ihned ulehne aniž by psovod přerušil či měnil způsob chůze nebo se ohlížel. Po dalších asi 20 krocích v přímém směru se psovod zastaví a ihned se otočí ke klidně ležícímu psu. Na pokyn rozhodčího povelem „Ke mně“ nebo jménem si psovod přivolá psa k sobě. Pes má přiběhnout radostně, rychle a přímým směrem, těsně a přímo se posadit před psovoda. Na zvukový povel „K noze“ si pes sedá rychle a přímo vlevo vedle psovoda svou lopatkou v úrovni jeho kolena. Oba tak zaujmou základní postoj a pes je připoután na vodítko.
c) Hodnocení : Chyby v provedení. Pomalé ulehnutí, neklidné odložení, pomalé přicházení, změna postoje psovoda, chyby při předsednutí a při ukončení cviku jsou trestány ztrátovými body. Jestliže si pes místo ulehnutí sedne nebo zůstane stát je mu odebráno 7 bodů.
 
4. Aport volný 10 bodů
a) Po 1 zvukovém povelu : „Aport“ ; „Pusť“, „ K noze“
b) Provedení : V základním postoji je pes odepnut z vodítka. Psovod odhodí vlastní předmět do vzdálenosti nejméně 10 kroků. Zvukový povel „Aport“ dává až když předmět klidně leží. Pes, který sedí klidně vedle psovoda, musí na zvukový povel „Aport“ rychle a přímým směrem běžet k předmětu, ihned jej uchopit a psovodu jej rychle a přímým směrem přinést. Pes si sedá těsně a přímo před psovoda a drží klidně předmět v tlamě tak dlouho, až mu jej psovod po přestávce 3 vteřin zvukovým povelem „Pusť“ odebere. Na zvukový povel „K noze“, k zaujetí základního postoje, si pes sedá vlevo a přímo vedle psovoda svou lopatkou v úrovni jeho kolen. V průběhu celého cviku nesmí psovod opustit stanoviště. Na konci cviku je pes připoután na vodítko.
c) Hodnocení : Chyby v provedení základního postoje , pomalý běh pro předmět, chyby při jeho uchopení, pomalé přinesení, upuštění předmětu, hraní si s ním či jeho překusování, změna postoje psovoda, chyby při předsednutí a ukončení cviku jsou trestány ztrátovými body. Jakákoliv pomoc psovoda, i když neopustí své stanoviště, je rovněž trestána ztrátovými body. Pokud psovod opustí stanoviště před ukončením cviku, je cvik hodnocen nedostatečně. Nepřinese-li pes předmět, je cvik hodnocen 0 body.
 
5. Skok přes překážku ( 80 cm ) 10 bodů
a) Po jednom zvukovém povelu „ Vpřed“ nebo „Hop“ ; „Ke mně“ nebo „Zpět“ ; „K noze“
b) Provedení: Psovod zaujme základní postoj nejméně 5 kroků před překážkou a uvolní psa z vodítka. Pes, který klidně a neupoutaný sedí vedle psovoda, musí na povel „Vpřed“ nebo „Hop“ volným skokem překonat překážku a na další zvukový povel „Ke mně“ nebo „ Zpět“ opět volným skokem přes překážku se vrátit zpět a těsně a přímo před psovoda usednout. Na zvukový povel „K noze“ , k zaujetí základního postoje, si pes sedá rychle a přímo vlevo vedle psovoda svou lopatkou v úrovni jeho kolen. Při zvukovém povelu „Vpřed“ nebo „Hop“ k překonání překážky může psovod 2 kroky se psem k překážce vykročit. Na konci cviku je pes připoután na vodítko.
c) Hodnocení: Chyby v provedení základního postoje, váhavý skok, chyby v předsednutí nebo při ukončení cviku, pomoc psovoda, jsou trestány ztrátovými body. Dotkne-li se pes při skoku překážky, může být odebrán až 1 bod při každém skoku, při odrazu o překážku až 2 body.
 


6. Odložení dlouhodobé 15 bodů
a) Po jednom zvukovém povelu „ Lehni“ ; „K noze“
b) Provedení : Před zahájením cviků oddílu B jiným psem, odejde psovod se psem na místo určené rozhodčím, zde se zastaví a odepne psa z vodítka. Zvukovým povelem „Lehni“ psa odloží, aniž by u něho zanechal vodítko či jiný předmět. Psovod pak odchází cvičebním prostorem, aniž by se ohlédl, nejméně 20 kroků od psa a zůstává v jeho dohledu, obrácen zády k němu klidně stát. Po dobu provádění cviků 1 – 3 jiným psem musí pes bez ovlivňování psovodem klidně ležet. Na pokyn rozhodčího jde psovod ke psu a postaví se k jeho pravé straně. Na pokyn rozhodčího dává psovod psu zvukový povel „K noze“ k zaujetí základního postoje. Pes si sedá rychle a přímo vedle psovoda a je připoután na vodítko.
c) Hodnocení : Neklidné chování psovoda, jakož i jiná jeho skrytá pomoc psu, neklidné odložení, případně předčasné postavení, posazení psa i při příchodu psovoda ( změna polohy ) je trestáno ztrátovými body. Stojí-li či sedí-li pes, ale zůstane na místě, kde byl odložen, následuje dílčí hodnocení. Opustí-li pes místo odložení před ukončením cviku 3 jiným psem o více než 3 m, je cvik hodnocen 0 body.
 
IPO – V  ODDÍL „C“
 
Cvik 1 : Vystavení a vyštěkání 15 bodů
Cvik 2 :  Pokus o útěk figuranta 30 bodů
Cvik 3 :  Útok na psovoda a psa 50 bodů
Cvik 4 :  Doprovod   5 bodů
 
Celkem : 100 bodů
 
Všeobecná ustanovení
Pro provádění celého oddílu obrany platí v odpovídající míře všeobecná ustanovení IPO – 1 oddílu „C“, pokud není u jednotlivých cviků uvedeno jinak.
Figurant používá obušek k zastrašení psa, aniž by jej udeřil. Zvukový povel pro puštění je při všech cvicích obrany jednou povolen.
Hodnocení pro pouštění (ztrátové body) :
Váhavé pouštění
 
1. zvukový povel navíc
okamžité puštění
1.zvukový povel navíc
váhavé puštění
2. zvukový povel navíc
váhavé puštění
2. zvukový povel navíc
váhavé puštění
Nepuštění po 2. zvukovém povelu navíc
0,5 – 3,0
3,0
3,5 – 6,0
6,0
6,5 – 9,0
diskvalifikace

 1. Vystavení a vyštěkání 15 bodů

a) Po jednom zvukovém povelu : „Revír“

b) Provedení : Figurant je ukryt v úkrytu vzdáleném cca. 20 kroků od psovoda a psa tak, aby nebyl pro psa viditelný. Na pokyn rozhodčího odepne psovod psa z vodítka a zvukovým povelem „Revír“ a pokynovým povelem paží jej vysílá k úkrytu. Pes musí figuranta pozorně vystavit a vytrvale vyštěkávat. Nesmí na něj skákat ani jej kousat. Na pokyn rozhodčího jde psovod ihned ke psu a přidrží si jej za obojek.

c) Hodnocení : Nedostatky v nepřetržitém a přesvědčivém vyštěkávání a pozorném vystavování jsou trestány ztrátovými body. Při obtěžování figuranta, jako na příklad nárazy, náskoky atd. mohou být odebrány až 3 body, při zákusu až 12 bodů. Nezůstane-li pes u figuranta, následuje dílčí hodnocení ve známce nedostatečně. Nezajímá-li se pes o figuranta, je posuzování oddílu „C“ ukončeno.

 

2. Pokus o útěk figuranta 30 bodů

a) Po jednom zvukovém povelu : „ Pusť“

b) Provedení : Zatím, co drží psovod psa za obojek, vystoupí figurant z úkrytu a pokusí se o útěk. Na pokyn rozhodčího uvolní psovod psa. Pes musí samostatně energickým a silným zákusem útěku zabránit. Kousnout přitom smí pouze do ochranného rukávu figuranta. Na pokyn rozhodčího zůstává figurant klidně stát. Po zastavení figuranta musí pes okamžitě pustit. Pro puštění figuranta může dát psovod v příslušném časovém odstupu samostatně jeden zvukový povel „Pusť“.

Nepustí-li pes po prvém povoleném zvukovém povelu, dá rozhodčí psovodu pokyn k vydání až dvou dalších zvukových povelů k puštění. Nepustí-li pes po třetím zvukovém povelu ( jednom povoleném a dvou dodatečných ), následuje diskvalifikace. Při dávání zvukového povelu „Pusť“ musí psovod klidně stát, aniž by psa ovlivňoval. Po puštění musí pes zůstat těsně u figuranta a pozorně jej střežit. Na pokyn rozhodčího jde psovod ihned ke psu, a přidrží si jej za obojek.

c) Hodnocení : Nedostatky v plnění důležitých požadavků cviku jsou trestány srážkovými body. Jsou to zejména : energická reakce psa na prchajícího figuranta, silný a klidný zákus až do puštění, po puštění těsné střežení figuranta.

Jestliže do cca. 20 kroků útěku figuranta zadržením a zákusem pes nezabrání, je posuzování oddílu „C“ ukončeno.

 

3. Útok na psovoda a psa  50 bodů

a) Po jednom zvukovém povelu : „Pusť“ ; „ 2 x K noze“

b) Provedení: Psovod přidržuje psa za obojek, nesmí jej však nijak ovlivňovat. Na pokyn rozhodčího odchází figurant normálním krokem od psovoda a psa. Po cca. 20 krocích se otočí a zaútočí na ně křikem a výhružnými pohyby. Psovod spolu se zvukovým povelem „ Drž“ pouští psa. Pes musí útoku energickým a silným zákusem zabránit. Kousnout může pouze do ochranného rukávu figuranta. Psovod nesmí opustit své stanoviště. Na pokyn rozhodčího zůstane figurant klidně stát, a pes jej musí ihned pustit. Pro puštění figuranta může dát psovod v příslušném časovém odstupu samostatně jeden zvukový povel „ Pusť“.

Nepustí-li pes po prvém povoleném zvukovém povelu, dá rozhodčí psovodu pokyn k vydání až dvou dalších zvukových povelů k puštění. Nepustí-li se pes po třetím zvukovém povelu ( jednom povoleném a dvou dodatečných), následuje diskvalifikace. Při dávání zvukového povelu „Pusť“ musí psovod klidně stát, aniž by psa ovlivňoval. Po puštění musí pes zůstat těsně u figuranta a pozorně jej střežit. Na pokyn rozhodčího jde psovod normálním krokem přímým směrem ke psu a zvukovým povelem „ K noze“ s ním zaujme základní postoj. Psa si připne na vodítko.

c) Hodnocení : Nedostatky v plnění důležitých požadavků cviku jsou trestány srážkovými body. Jsou to zejména : energická reakce psa na prchajícího figuranta, silný a klidný zákus až do puštění, po puštění těsné střežení figuranta.

Opustí-li pes při střežení figuranta nebo obdrží-li od psovoda zvukový povel, aby u něho setrval, je hodnocení oddílu „C“ ukončeno.

 

4. Doprovod 5 bodů

a) Po jednom zvukovém povelu : „K noze“

b) Provedení : Následuje boční doprovod figuranta k rozhodčímu na vzdálenost asi 10 kroků. Zvukový povel „ K noze“ je povolen. Pes jde po pravé straně figuranta, takže se nachází mezi figurantem a psovodem. Po dobu doprovodu musí pes figuranta bedlivě střežit, nesmí na něj vyskakovat, ani jej napadat. Před rozhodčím se tato skupinka zastaví a psovod ohlásí ukončení oddílu „C“.

c) Hodnocení : Nedostatky v plnění důležitých požadavků cviku jsou trestány srážkovými body. Jsou to zejména : pozorné sledování figuranta, přesná chůze u nohy na volném vodítku.

4. ZZO

Kritéria pro zkoušku ZZO

 • Stáří psa nejméně 10 měsíců.
 • Účast na zkoušce nepodmiňuje splnění jiného druhu nebo stupně zkoušky.
 • Povelovou techniku uvádí zkušební řád u každého cviku zkratkou Z = povel zvukový, P = povel posunkový. Psovod může použít jeden povel nebo oba současně. Použití oslovení psa jménem je vždy možné před zvukovým povelem.

  Náplň zkoušky ZZO, dosažitelné body
  1. P o s l u š n o s t:

  přivolání psa (libovolný ze dvou způsobů) ZP 10 bodů

  ovladatelnost psa na vodítku ZP 10 bodů

  sedni - lehni (na vodítku u nohy) ZP 10 bodů

  za pochodu odložení vleže ZP 10 bodů

  aport volný (předmět psovoda) ZP 10 bodů

  odložení psa (15 kroků) ZP 10 bodů
   
  celkem
  60 bodů (minimum 42)

  2. S p e c i á l n í c v i k y

  přivolání psa za ztížených podmínek ZP

  chování psa ve skupině osob ZP

  chování psa krátkodobě přivázaného a ponechaného o samotě ZP
 • Přivoláním psa libovolným způsobem se rozumí způsob přivolání psa, který v obou způsobech popisuje druhá část tohoto ZŘ.
 • Ovladatelnost psa na vodítku se provádí za chůze s obratem vlevo, vpravo bok a čelem vzad.Předepsaný pohyb psa na vodítku u nohy se přezkouší i za poklusu na rovném úseku dlouhém 10 kroků. Provede se přezkoušení ovladatelnosti psa na místě - obraty vlevo, vpravo bok a čelem vzad.
 • Cvik „Sedni – lehni“ se provádí na vodítku u nohy. Psovod je v základním postoji a pes sedí u jeho levé nohy. Na pokyn rozhodčího psovod psa položí a po třech sekundách na povel rozhodčího psa posadí.
 • Odložení za pochodu vleže se provede po 10 - 15 krocích na povel rozhodčího. Psovod se psem na vodítku za pochodu posunkovým a slovním povelem psa i s vodítkem položí a aniž by měnil rytmus a způsob chůze pokračuje dále ještě 10 kroků. Na povel rozhodčího se otočí a vrací se ke psu. Přistoupí k jeho pravé straně, zastaví se a zvedne vodítko. Na další pokyn rozhodčího psa posadí.
 • Ke cviku „Aport volný“ může použít psovod libovolný předmět. Předmět musí být odhozen do vzdálenosti minimálně 10 kroků. Při odhazování předmětu může být pes držen za obojek. Pes musí donést předmět do vzdálenosti minimálně 2 kroky od psovoda.
 • Při cviku „Odložení psa“ se dostaví psovod se psem na určené místo. Zde zaujme základní postoj, pes sedí u levé nohy. Na pokyn rozhodčího uvolní psa z vodítka a posunkovým a slovním povelem psa položí. Dalším povelem ponechá psa na místě a odchází do vzdálenosti 15 kroků, kde na povel rozhodčího zastaví, otočí se a setrvá do dalšího pokynu rozhodčího.
 • Cvik „Přivolání psa za ztížených podmínek“ se může provádět na cvičišti nebo přilehlých prostorách. Psovod se psem na volno a s náhubkem jde určeným směrem v úseku dlouhém 50 kroků. Na tomto úseku na psa působí ve vzdálenosti od osy postupu 30 kroků a 20 kroků od výchozího bodu rušivé podněty a to v prvé řadě dva pohybující se psovodi se psy na vodítku. Dalším rušivým podnětem vzdáleným od dvou psovodů 10 kroků budou dvě osoby, které si budou hrát s míčem a to buď si můžou házet nebo kopat ve vzdálenosti od sebe asi 5 kroků. Míč se musí pohybovat větší část doby po zemi. Psovod dá psovi povel „Volno“ do směru, kde jsou dva psovodi se psy a dvě osoby, hrající si s míčem. Pokud pes na jeden z rušivých podnětů zareaguje a rozběhne se daným směrem minimálně 10 kroků, je psovodem na pokyn rozhodčího přivolán. Pokud se pes nechce od psovoda vzdálit, je osobami na sebe upoután (hlasitým hovorem, křikem, pohybem). Způsob přivolání si může psovod zvolit. Cílem cviku je přivolat psa který je zaujat výše popisovanými činnostmi. Pes, který se vzdálí od psovoda, nesmí napadat psy, psovody a osoby, hrající si s míčem.
 • Cvik „Chování psa ve skupině lidí“. Psovod se psem na vodítku přichází ke dvěma stojícím osobám. Zde se zastaví, psa si posadí u levé nohy a začne s nimi rozhovor. Po 30 vteřinách přichází další dvě osoby, které se zastaví tak, aby byl pes uprostřed skupinky a zapojují se do hovoru. Po dalších 30 vteřinách přichází další psovod se psem na vodítku a zastaví se těsně u skupiny. Celá skupina setrvá v rozhovoru ještě 30 vteřin. Zkoušený pes musí celou dobu klidně sedět, nesmí přicházející napadat a nebo projevovat bázeň. Nesmí útočit ani na psovoda se psem.
 • Cvik „Chování psa krátkodobě přivázaného a ponechaného o samotě“ se provádí v prostoru mimo cvičiště, pokud možno v místech, kde je mírný pohyb osob (možno i pomocníků). Psovod se psem na vodítku a náhubkem přichází k rozhodčímu, zde se zastaví, posadí psa a s rozhodčím se pozdraví podáním ruky. Rozhodčí určí psovodovi místo, kde uváže psa na vodítko, maximálně 2m dlouhé. Psovod nechá uvázaného psa s náhubkem a odchází do úkrytu vzdáleného minimálně 20 kroků. Pes může být v jakékoliv poloze. Po 1 minutě od doby, kdy psovod zašel do úkrytu přejde v těsné blízkosti od psa skupinka hlasitě se bavících osob. Po 30 vteřinách přejde v těsné vzdálenosti kolem uvázaného psa pomocník se psem. Při setkání s rozhodčím a i v době, kdy je uvázaný, se pes musí chovat klidně, nemá štěkat a na procházející osoby ani na psa nesmí útočit.

  Hodnocení provedení cviků části Poslušnost se provádí jako u ostatních zkoušek tohoto zkušebního řádu.

  Hodnocení speciálních cviků:

 • a) přivolání psa za ztížených podmínek
  • okamžitá reakce na povel a rychlé, přímé a radostné přiběhnutí k psovodovi, malé nepřesnosti v ukončení cviku prospěl výborně
  • vyžádání druhého a třetího povelu, pomalý a nepřímý příchod - prospěl
  • pes nepřijde ani na třetí povel ke psovodovi - neprospěl.
 • b) chování psa ve skupině lidí
  • pes sedí klidně u nohy psovoda, na přicházející osoby reaguje klidem - prospěl výborně
  • pes při příchodu osob projevuje mírný neklid, ale nechá se povelem psovoda uklidnit - prospěl
  • pes při příchodu osob projevuje velký neklid, to ať už přílišnou bázlivost nebo agresivitu, k uklidnění je třeba opakovaných povelů, na které pes reaguje nedostatečně - neprospěl.
 • c) chování psa krátkodobě přivázaného a ponechaného o samotě
  • pes se při setkání s rozhodčím chová klidně, po uvázání a vzdálení se psovoda je klidný, neprojevuje bázeň, ani agresivitu, kolem jdoucí osoby a psa klidně sleduje - prospěl výborně
  • při setkání s rozhodčím projeví mírný neklid, po uvázání a odchodu psovoda celou dobu štěká, na procházející osoby a psa štěká bez úmyslu je napadnout - prospěl
  • při setkání s rozhodčím projevuje agresivitu se snahou napadení, po uvázání silný neklid, procházející osoby a psa napadá - neprospěl.
  • Pro splnění části „Speciálních cviků“ je třeba, aby pes ve dvou cvicích splnil cvik alespoň na „Prospěl“ a v jednom může být hodnocen „Neprospěl“.
   

  5. ZOP

  KRITÉRIA PRO ZKOUŠKU ZOP

  1. Stáří psa nejméně 10 měsíců.
  2. Účast na zkoušce není podmíněna splněním jiného stupně zkoušky.
  3. Povelová technika je pro všechny cviky uvedena v části Připomínky k provádění a popis cviků . Obecně platí, že u cviků zk. ZOP může psovod používat zvukové i posunkové povely a to součastně.

  OBSAH ZKOUŠKY ZOP

  I. Základní část

  1. Přivolání - volba ze dvou variant;
  a) v klidu s přesednutím před psovoda (10 bodů)
  b) za pohybu k noze psovoda

  2. Ovladatelnost na vodítku (10 bodů)

  3. Ovladatelnost bez vodítka (10 bodů)

  4. Sedni - lehni - vstaň ( na vodítku (10 bodů)

  5. Odložení (vzdálenost 30 kroků) (10 bodů)

  II. Cviky skupinové a speciální.

  Počet psů ve skupině je 3 -5. Složení a velikost skupiny určuje vedoucí zkoušek po dohodě s rozhodčím.

  1. Ovladatelnost na vodítku ve skupině (10 bodů)

  2. Sedni - lehni - vstaň ve skupině (na vodítku) (10 bodů)

  3. Odložení vleže ve skupině (vzdálenost 30 kroků, 2 min.) (10 bodů)

  4. Přenesení psa psovodem a cizí osobou (5 m + 5 m, pes má náhubek) (10 bodů)

  5. Chůze po nepříjemném materiálu s jedním zastavením (10 bodů)

  CELKEM 100 bodů

  Minimální počet bodů pro získání zkoušky (70 bodů)

  KOMENTÁŘ K PROVÁDĚNÍ CVIKŮ ZKOUŠKY ZOP PRO ZÁKLADNÍ ČÁST

  1. PŘIVOLÁNÍ (10)

  Varianta A

  Povelu: "Ke mně" a upažení levé ruku s následným připažením "K noze" a tlesknutí dlaní levé ruky na levé stehno.

  Psovod vyjde s neupoutaným psem. Na pokyn rozhodčího se pes na povel "Volno" musí vzdálit od psovoda nejméně 10 kroků. Psovod se na pokyn rozhodčího zastaví a otočí se čelem ke psu, na další pokyn rozhodčího přivolá psa povelem "Ke mně". Pes má radostně a přímou cestou přiběhnout k psovodovi a usednout před něj. Na další povel "K noze" má pes usednout k noze psovoda.

  Varianta B

  Povely: "K noze" a tlesknutí dlaní levé ruce na levé stehno

  příp. "Sedni" a tlesknutí dlaní levé ruky na levé stehno (možno použít u zastavení). Psovod vyjde s neupoutaným psem. Na pokyn rozhodčího se pes na povel "Volno" musí vzdálit od psovoda nejméně 10 kroků. Psovod na pokyn rozhodčího zavelí "K noze". Pes se má radostně a přímou cestou zařadit k levé noze psovoda a pokračovat s ním v chůzi. Na pokyn rozhodčího se psovod zastaví a pes na povel "K noze" nebo "Sedni" usedá k jeho levé noze.

  Pozn. Součástí obou variant je i cvik VOLNO - povel "Volno" a ukázání pravou rukou do žádaného směru. Na tento povel se pes musí vzdálit minimálně 10 kroků od psovoda. Pokud se pes nevzdaluje ani po 3. povelu, může být cvik PŘIVOLÁNÍ anulován.

  2. OVLADATELNOST NA VODÍTKU (10)
  Povelu: "K noze" a tlesknut (dlaní levé ruku na levé stehno "Sedni")
  Pes na vodítku ochotně a ukázněně následuje psovoda vedle jeho levé nohy tak, aby svým kohoutkem byl na její úrovni. Pes nesmí psovoda předbíhat ani se opožďovat, nesmí bránit psovodovi v pohybu. Vodítko je stále v pravé ruce a má být prověšené. Podle pokynů rozhodčího se provádějí obraty vpravo, vlevo a čelem vzad a to za pohybu i v klidu. Výkon se provádí v normální chůzi, v pomalé chůzi, či poklusem.
  Povel "K noze" je povolen při každém vykročení ze základní polohy, při změně směru či způsobu chůze (klus, pomalá chůze) a při zastavení (zde možno i povel "Sedni"). Další ovlivňování - pohyby rukou, tělem či zvuky - není povoleno.

  3. OVLADATELNOST BEZ VODÍTKA (10)
  Obdoba cviku a.2 ovšem s neupoutaným psem. Pes by se v žádném směru neměl vzdálit od nohy psovoda více než 20 cm.

  4. SEDNI - LEHNI - VSTAŇ {10)
  Povely: "Sedni" - lebky úder levou rukou na levé stehno
  "Lehni" - mávnuti levou rukou nad hlavou a trupem psa zepředu dozadu
  "Vstaň" - mírné pokrčení v kolenou Pes je na vodítku. Pokyny k vydání povelu dává rozhodčí. Pes po provedení každé polohy v ní setrvá tak dlouho, dokud mu psovod nedá jiný povel.
  Pozn. U zkoušky ZOP je možno tolerovat mírně upravené posunkové povely.

  5. ODLOŽENÍ (10)
  Povely: "Lehni" - mávnutí levou rukou nad hlavou a trupem psa zepředu dozadu
  "Zůstaň" - mírné přiloženi dlaně levé ruky před čenich psa.
  Psovod položí na určeném místě psa a dá mu povel "Zůstaň". Na pokyn rozhodčího se psovod vzdálí od psa 30 kroků, otočí se směrem ke psu a zůstane klidně stát. U psa nesmí zůstat vodítko ani jiný předmět. Během tohoto cviku probíhá přezkoušeni dalšího psa v poslušnosti.
  Opakování povelu znamená anulaci cviku. Pokud se pes vzdálí z místa o více než 3 metna je cvik také anulován. Při nepřízni počasí (silná rosa, silný déšť, mráz apod.) může psovod - po předchozí dohodě s rozhodčím - odložit psa na vlastní textilní podložku velikostí svého psa. Rozhodčí však zkontroluje nezávadnost podložky (čistota, zápach apod.).

  PRO CVIKY SKUPINOVÉ A SPECIÁLNÍ

  VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

  • Počet psů ve skupině je 3-5, velikost i složení skupiny určuje vedoucí zkoušek po dohodě s rozhodčím.
  • Je žádoucí, aby ve skupině byli psi přátelští, kteří k sobě necítí žádnou antipatii, nebol' jakýkoliv projev agresivity vůči ostatním psům či psovodům ve skupině může znamenat vyloučení psa ze zkoušky
  • Pokud zde není uvedeno jinak, platí pro cviky v této části stejné povely i podmínky provádění jako v části základní, Cviky však na pokyny rozhodčího provádějí všichni psovodi i psi ve skupině současně.

  Pro pohyb celé skupiny může rozhodčí použít další povely:

  • Vlevo (vpravo 1 protichodem - Povel se vydává, když jde skupina v zástupu za sebou. Po povelu se psovod na prvním místě otočí ve smyslu povelem daného směru {v poloměru cca l m) do protisměru(o 180o), Ostatní pokračují každý až do místa, kde se l.otáčel a provedou totéž. Skupina jde nakonec protisměrně.
  • Vlevo (vpravo 1 utočit " - Obdoba předchozího povelu s tím rozdílem, že se l . psovod na povel otáčí v daném směru v poloměru asi 1 m tak dlouho, dokud neuslyší povel : "Směr přímý". Takto lze skupinu navést např.,do kolmého směru apod.
  • Bude-li ve skupině některý pes neukázněný tak, že svým chováním naruší opakovaně cvičení ostatních psů, může být jeho posuzování rozhodčím ukončeno.
  • Pokud na zkouškách nebude potřebný počet psů plnicích stejný stupeň zkoušky (alespoň 3), musí se skupina doplnit na potřebný počet pomocnými psy. Tyto psy je povinen připravit pořadatel zkoušek.
  • Vzdálenost psovodů ve skupině upraví před začátkem posuzování rozhodčí, Mezery by však po celou dobu posuzování neměly být menší než 2 metry a větší než 4 metry. Psovodi ve skupině jsou povinni upravit své tempo chůze tak, aby řadu nepředbíhali, ani se příliš neopožďovali.

  1. OVLADATELNOST NA VODÍTKU
  ve skupině (10 bodů) viz cvik č. 2 pro Zákl. část

  2. SEDNI - LEHNI - VSTAŇ NA VODÍTKU
  ve skupině (10 bodů)
  Provádí se pouze na vodítku, jinak platí popis cviku č.4 pro Zákl. část.

  3. ODLOZENÍ V LEŽE
  ve skupině (10 bodů)
  Psi jsou odloženi ve vzdálenosti 30 kroků po dobu 2 minut. Jinak platí popis cviku č.S pro Zákl. část,

  4. PŘENESENÍ PSA PSOVODEM A CIZÍ OSOBOU
  (10 bodů)
  Součástí tohoto cviku je přezkoušení návyku psa na náhubek. pes má náhubek nasazen po celou dobu trvání cviku. Pokud pes projeví v průběhu cviku agresivitu k psovodovi či k cizí osobě {pomocníkovi), je cvik ukončen a anulován. Ze zkoušky však pes vyloučen není.Pes sebou má nechat manipulovat bez náznaku strachu a s dostatečným sebevědomím. Nemá z náruče skákat ani se vzpírat. Psovod ho může v průběhu cviku chválit a povzbuzovat.

  Průběh cviku

  a) pro psy, které unese ledna osoba {závisí na fyzické zdatnosti psovoda a pomocníka)
  Psovod zvedne svého psa opatřeného náhubkem ze země či z vyvýšené podložky (lavice, stůl apod,) a v náručí ho nese S metrů k cizí osobě (pomocníkovi). Zde psa cizí osobě předá a ta jej v náručí přenese zpět do výchozího místa. Tam psa opatrně položí na zem nebo na podložku.Psovod jde zároveň s pomocníkem a psa si na výchozím místě převezme.

  b) pro osy , kteří musí byt (pro svoji váhu) neseni více osobami
  Psovod a cizí osoba (jeden příp. více pomocníků), zvednou psa opatřeného náhubkem ze země či vyvýšeně podložky (lavice, stůl apod.) tak, aby cizí osoba nesla psa u hlavy. Pak v náručí nesou psa 10 metrů. Mohou jít rovně a po 10 metrech psa položit na zem, nebo jdou 5 metrů a vrátí se zpět do výchozího místa, tam položí psa na podložku.
  Pokud psovod ze zdravotních důvodů nemůže svého psa přenášet, může ho (po dohodě s rozhodčím) nahradit jiný pomocník určený pořadatelem.

  5. CHŮZE PO NEPŘÍJEMNEM MATERIÁLU (10 bodů)
  Nepříjemným materiálem se zde rozumí takový povrch, který není pro pohyb psa zcela běžný a vyžaduje od psa, aby svůj pohyb tomuto materiálu přizpůsobil. Pro přípravu cviku se doporučují tyto druhy materiálu; igelit, hrubší štěrk, sutiny, vlnitý plech nebo laminát, pás linolea příp.led. Pro splnění cviku je nutné, aby se pes pohyboval alespoň po třech druzích materiálu. Každý druh má mít délku nejméně 3 metry a jednotlivé druhy mají na sebe navazovat. Pořadatel ručí za to, že pohyb psů bude bezpečný, ručí taká za přípravu cviku. Po dohodě s rozhodčím je možné užít i jiné než navrhované druhy materiálu, musí však splňovat daná kritéria.
  Povel: K noze . - tlesknutí dlaní levé ruku na levé stehno "Sedni" (při zastavení)

  Psovod se psem na vodítku u nohy přechází určený prostor, na pokyn rozhodčího se zastaví a psa u nohy posadí. Na další pokyn rozhodčího pokračuje v chůzi.
  Pes by se měl chovat přirozené, měl by jít sebevědomé u nohy a po zastavení ihned usednout. Neměl by projevovat nechuť k provedení cviku ani bázlivost.